در بیشتر دنیا و خصوصا در کشور ما، هواپیماهای مسافربری گرانقیمت ترین نوع خدمات حمل و نقل به شمار می آیند. بنابراین مخاطبان تبلیغات هواپیمایی، عموما به بخش خاصی از جامعه از نظر جایگاه اجتماعی اقتصادی تعلق دارند. این دسته بندی زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم رسانه های محیطی دیگر تا حد زیادی قادر به طبقه بندی مخاطبان خود و برنامه ریزی بر اساس این طبقه بندی نیستند.

با توجه به سطح کلاس پروازی تبلیغات داخل پروازها تنوع پذیری بیشتری در آن را شاهد هستیم :

  • انتخاب گروه هدف
  • در دیدرس مشتری بودن
  • پوشش مخاطبان بین المللی
  • ارتقای برند در ذهن مشتری
  • · استفاده از امکانات صوتی و تصویری