پروازهای داخلی هر کشور بر اساس مدت زمان سفر موجب می شود تا سطح کلاس پروازی برای مقصد بر اساس آن تعیین و با توجه به شاخص درخواست متقاضیان سفر این پروازها در کنار امکانات فرودگاهی مشخص شوند .

بر همین اساس شرکت های هواپیمایی با توجه به شاخص حجم مسافر، زمان سفر ، امکاناتی از قبیل خدمات و تبلیغات را فراهم می نمایند . 

در این میان خدمات فرودگاهی بر اساس سفرهای داخلی می تواند در سطوح مختلف ارایه گردد که در هر فرودگاه تا حدودی مشابه خواهد بود .